5-03-2012, Poniedziałek, 08:29
Jesteś tutaj :: eBIP :: Zamówienia publiczne :: Zamówienia publiczne od 01.03.2008
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2229R Prusiek-Wysoczany w km od 0+000 do 8+150”, realizowana w ramach projektu "Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina -Sanok" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

 

CPV 45233140-2  

 


Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2229R Prusiek-Wysoczany w km od 0+000 do 8+150” realizowana w ramach projektu "Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce - Humenne - Snina -Sanok" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej           z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Roboty obejmują kilometraż odcinka od 0+000 do 8+150. Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie podbudowy                      i nawierzchni drogi celem zwiększenia nośności do 100 Kn/oś, korektę parametrów geometrycznych trasy i niwelety drogi, poprawę drożności istniejącego odwodnienia drogi oraz uzupełnienie go o nowe elementy w celu zapewnienia jego ciągłości i skuteczności, przebudowę/remont przepustów pod koroną drogi oraz przepustów pod zjazdami, modernizację zatok autobusowych, wymianę i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Ponadto roboty obejmują wykonanie remontu nawierzchni na odcinkach w km 4+436 – 4+986 oraz 5+700 – 6+938 w zakresie wykonania warstwy ścieralnej nawierzchni, uzupełnienia poboczy i odmulenia rowów przydrożnych w zakresie zgodnym  z przedmiarem robót i opisem technicznym, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ (odpowiednio załącznik Nr 7, Nr 6).

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja projektowa obejmuje projekt budowlany, projekty wykonawcze, informację dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przedmiary robót. Dokumenty te stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  

Jeśli istnieją roboty, które Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności może przewidzieć na etapie zapoznania się z dokumentacją przetargową, w tym w szczególności z dokumentacją projektową, ale nie objęte przedmiarami robót – Zamawiający nie będzie ich traktował jako roboty dodatkowe.

Roboty dodatkowe to takie, które spełniają łącznie przesłanki:  nie są objęte niniejszym zamówieniem, nie przekraczają 50% wartości niniejszego zamówienia (realizowanego), niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia, ich wykonanie stanie się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia – jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od niniejszego zamówienia wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie niniejszego zamówienia będzie uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego (przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy).

 

Zamawiający wymaga, aby realizować zadanie zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi. Jeśli na etapie realizacji robót wykonane przez wykonawcę prace, będą zgodne                    z dokumentacją projektową, ale niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi – Wykonawca pokryje koszty realizacji prac mających na celu doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami. Wykonawca nie będzie miał w tym względzie roszczeń do Zamawiającego. Powyższe ryzyko należy uwzględnić kalkulując cenę oferty.   

 

Wszelkie niejasności dotyczące rozwiązań projektowych Wykonawca samodzielnie wyjaśniać będzie           z właściwym projektantem oraz inspektorem nadzoru. Jeśli pojawi się konieczność poprawienia błędów w dokumentacji lub sporządzenia projektu zamiennego, Wykonawca na własny koszt dokona poprawy projektu lub wykona projekt zamienny sporządzony przez osoby o odpowiednich uprawnieniach, w porozumieniu z projektantem projektu poprawianego, zaś poprawiony projekt lub projekt zamienny Wykonawca przedłoży Zamawiającemu. Wykonawca nie będzie miał w tym względzie roszczeń do Zamawiającego. Powyższe ryzyko należy uwzględnić kalkulując cenę oferty.

 

Podane w opisach – w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania               i odbioru robót budowlanych nazwy własne, wskazanie na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w tym przypadku rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, technologicznego i wydajnościowego (lub lepszego) od wskazanego w w/w dokumentach przetargowych. Oznacza to, że oferowane materiały muszą posiadać podstawowe  parametry nie gorsze niż wskazania przykładowe w dokumentacji projektowej.

 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia                 o wyborze oferty a przed zawarciem umowy przekaże Zamawiającemu uzupełniony harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót, stanowiący załącznik do umowy. Płatność oraz wysokość faktur za realizację robót odbywać się będzie oraz zostanie ustalona zgodnie z w/w harmonogramem, zatwierdzonym przez kierownika robót, inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego.

 

 Termin wykonania zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.09.2012 r.

W związku z dofinansowaniem inwestycji ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013, Zamawiający zobligowany jest rozliczyć zadanie w ściśle określonym terminie.

 


Data składania ofert:
2012-02-27 08:30:00


Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Autor: Michał Cyran
Data: 2012-02-10 14:10:00
Udostępnił: Michał Cyran
Data: 2012-02-10 14:06:22
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie o zamówieniu 19.75 Kb
2. SIWZ 523.50 KbPlik DOC
3. przedmiar robót 29.06 KbPlik PDF
4. kosztorys ofertowy 29.78 KbPlik PDF
5. przekroje+opis+sytuacja+profil 85.97 MBPlik ZIP
6. przekroje km 4+436-4+986 i 5+700-6+938 4.78 MBPlik ZIP
7. STWiORB 9.44 MBPlik ZIP
8. Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ 102.50 KbPlik DOC
9. SST podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem 335.96 KbPlik PDF
10. Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ 108.50 KbPlik DOC
11. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1.48 Kb
12. UWAGA!!! Zmiana SIWZ oraz terminu składania ofert 101.50 KbPlik DOC
13. Tabela robót ziemnych 699.40 KbPlik RAR
14. UWAGA !!! wyjaśnienie dot. przedmiaru robót oraz kosztorysu 99.00 KbPlik DOC
15. WAZNE!!! zmiana terminu składania ofert!!!! 101.50 KbPlik DOC
16. Drugie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 1.48 Kb
17. Poprawiony przedmiar robót 38.42 KbPlik PDF
18. Poprawiony kosztorys ofertowy 39.14 KbPlik PDF

Starostwo Powiatowe w Sanoku
Rynek 1
38-500 Sanok
www.powiat-sanok.pl
tel: 13 46 52 900
fax: 13 46 52 988
powiat-sanok@powiat-sanok.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl