5-03-2012, Poniedziałek, 07:59


Jesteś tutaj :: Jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże :: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku

INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

PEŁNA NAZWA

 

            SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

 

SKRÓCONA NAZWA

 

            SP ZOZ W SANOKU

 

SIEDZIBA

 

            UL. 800-LECIA 26, 38-500 SANOK

 

REGON

 

            370444345

 

NIP

 

            687-16-40-438

 

NR KRS

 

            Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000059726

 

NR KSIĘGI REJESTRU WOJEWODY

            18-00146

 

Telefon

 

            134656100

 

Faks

 

            134656200

 

WWW

             http://www.zozsanok.pl/

 

 

E-mail

            szpital@zozsanok.pl

 

 

Strona internetowa zamówień publicznych

            http://www.zozsanok.pl/zampub.html

 

Nr rachunku bankowego

            Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

             nr rachunku 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003

 

Przyjmowanie spraw

W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku  obowiązuje dziennikowy system kancelaryjny. Korespondencja wpływających i wysyłanych pism jest rejestrowana jest w dzienniku korespondencyjnym i następnie kierowana przez Dyrektora do odpowiednich komórek organizacyjnych według kompetencji celem załatwienia.

 

Załatwianie spraw

Sprawę można załatwić w formie ustnej lub pisemnej. Z rozmów przeprowadzonych z interesantami sporządza się notatki służbowe lub czyni adnotacje w aktach, chyba, że jest przewidziana forma protokołu. Ustne załatwienie sprawy jest stosowane w przypadkach, gdy istnieje łatwość ustnego porozumienia się. W takich przypadkach sporządza się notatkę zawierającą dane o sposobie załatwienia, komu ją zakomunikowano, datę i podpis osoby załatwiającej. Pisma wychodzące na zewnątrz podpisywane są wyłącznie przez Dyrektora lub jego Zastępców.

 

Zalatwianie skarg i wniosków

Organizacja obsługi przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku odbywa się w następujący sposób:

1.                                                                 Dyrektor Szpitala przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę tygodnia w godzinach od 14:00 do 15:00.

2.                                                                 Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy przyjęcia obywateli odbywają się w następny dzień tygodnia.

3.                                                                 Zastępca Dyrektora w sprawach skarg i wniosków w dniach i godzinach swego urzędowania.

Ponadto kierownicy właściwych rzeczowo ze względu na przedmiot sprawy komórek organizacyjnych Szpitala zobowiązani są do przyjmowania i merytorycznego załatwiania skarg i wniosków składanych ustnie.
Skargi oraz wnioski, w tym składane na piśmie, są załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

 

 

 

Stanowienie wewnętrznych aktów prawnych

Wewnętrzne akty prawne takie jak: zarządzenia wewnętrzne, regulaminy, instrukcje, polecenia ustala Dyrektor Zespołu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązujących, tj.:

1.                                                                 Statut Szpitala uchwala Rada Społeczna Szpitala, a zatwierdza Rada Powiatu Sanockiego.

2.                                                                 Regulamin Porządkowy Szpitala określający organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych ustala Dyrektor Szpitala, a zatwierdza Rada Społeczna.

 

 

Rejestry, ewidencje

W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku prowadzone są centralne rejestry i ewidencje:

1.            Rejestr skarg i wniosków,

2.            Rejestr zarządzeń wewnętrznych,

3.            Rejestry umów,

4.            Rejestr zamówień publicznych.

5.            Rejestr korespondencji wpływającej,

6.            Ewidencja środków trwałych,

7.            Rejestr wyjść służbowych i prywatnych,

8.            Rejestr chorób zawodowych,

9.            Rejestr wypadków przy pracy,

10.         Rejestr szkodliwych czynników dla zdrowia,

 

Nabór kandydatów do zatrudnienia w drodze konkursów

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91, poz. 408, z późn. zm.) nakłada na publiczne zakłady opieki zdrowotnej obowiązek przeprowadzania konkursów na wymienione w art. 44 a ustawy stanowiska.

W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku  ogłasza się konkursy na stanowiska:

1.                                                                 ordynatorów oddziałów szpitalnych,

2.                                                                 naczelnej pielęgniarki,

3.                                                                 pielęgniarek/położnych oddziałowych oddziałów szpitalnych,

4.                                                                 pielęgniarek/położnych oddziałowych izb przyjęć.

Postępowania konkursowe są przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. nr 115, poz. 749, z późn. zm.). Ogłoszenia o konkursach są zamieszczane w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym (Gazeta Wyborcza), a w razie gdy przedmiotem postępowania konkursowego jest stanowisko ordynatora - również w Gazecie Lekarskiej. Ogłoszenia o konkursach są również wywieszone na tablicy ogłoszeń znajdującej się w holu budynku głównego Szpitala.

 

Udostępnianie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na pisemny wniosek zainteresowanego. Informacja publiczna jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeśli może być udostępniona niezwłocznie. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, chyba, że :

1.                                                              informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, wówczas Szpital powiadamia wnioskodawcę w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku,

2.                                                              w wyniku udostępnienia informacji publicznej poniesione zostaną przez Szpital dodatkowe koszty. W takim przypadku Szpital w ciągu 14 dni zawiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty, a udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływnie 14 ni od dnia powiadomienia wnioskodawcy chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

Majątek szpitala

 

Majątek Szpitala określony jest przez Fundusze:

 

1.             Fundusz Założycielski stanowiący wartość wydzielonego dla Szpitala mienia samorządowego.

2.             Fundusz zapasowy, który stanowi pozostałą wartość majątku po odliczeniu funduszu założycielskiego.

3.             Fundusz zwiększają dotacje przekazane na inwestycje i zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego oraz aparatury, dotacje otrzymane od właściwych podmiotów na cele rozwojowe Szpitala oraz darowizny mające charakter majątku trwałego lub tez przeznaczone na cele rozwojowe.

 

Fundusz Szpitala zwiększa się o:

·       zysk bilansowy

·       dotacje budżetowe

·       kwoty zwiększenia wartości majątku trwałego wynikające z ustawowego przeszacowania wartości.

Fundusz Szpitala pomniejsza się o:

·       stratę bilansową

·       kwoty zmniejszenia wartości majątku trwałego wynikającego z ustawowego przeszacowania wartości.

 

1.    Szpital decyduje samodzielnie o podziale wypracowanego zysku według zasad określonych w Regulaminie Wynagradzania.

2.    Szpital pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy

3.    Organ Założycielski może dokonywać pokrycia ujemnego wyniku finansowego Szpitala ze środków publicznych, przy czym może określić dalszą formę finansowania działalności Szpitala.

4.    Nadzór i ocena działalności Szpitala i Dyrektora dokonywana jest przez Organ Założycielski po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej Szpitala.

 

 

 

 

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. REGULAMIN PORZĄDKOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKUPlik DOC 427.00 Kb
2. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKUPlik DOC 92.00 Kb
3. zmiana statutu 1.pdfPlik PDF 77.41 Kb
4. zmiana statutu 2.pdfPlik PDF 23.78 Kb
Autor: Paweł Kosiba
Data: 2008-01-30 07:46:02
Udostępnił: Paweł Kosiba
Data: 2008-01-30 07:46:02
Modyfikował(a): Andrzej Koza
Data: 2010-07-15 09:29:25

Rejestr zmian

Oglądano 5870 razy


Starostwo Powiatowe w Sanoku
Rynek 1
38-500 Sanok
www.powiat-sanok.pl
tel: 13 46 52 900
fax: 13 46 52 988
powiat-sanok@powiat-sanok.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl